Kefaya Khraim

Kefaya Khraim

Palestinian Bar Association (2014)

University of Canberra, Australia (LL.M.) (2014-2015)

An-Najah National University, Nablus - Palestine (LL.B.) (2009-2013)